ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

SES Magyarország Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz)
S-PARK Kaposvár (4700 Kaposvár, Árpád út 20.)
E-mail: info@sparkkaposvar.hu
Honlap: www.s-park-kaposvar.hu

2. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

2.1. Jelen adatkezelési szabályzat 2021. március 11. napjától hatályos és visszavonásig érvényes.
2.2. Adatkezelési Tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR-ban (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

3. NYEREMÉNYJÁTÉKOK SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

3.1. Társaságunk a Bevásárlópark eseményeihez kapcsolódóan nyereményjátékokat szervezhet. A nyereményjátékokon való részvétellel Ön kifejezetten megadja az önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.
3.2. Adatkezelés célja: nyereményjátékokon való részvétel.
3.3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja.
3.4. Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, lakcím.
3.5. Érintettek köre: A nyereményjátékokon részt vevő természetes személyek.
3.6. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
3.7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
3.8. Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb a nyereményjáték befejezését követő 5 év elévülési időig.

4. COOKIE-K HASZNÁLATA

A weboldalunkon úgynevezett cookie-kat használunk. A Cookike-k olyan kis szöveges állományok, amelyek az Ön gépén kerülnek tárolásra. Ezek a cookie-k bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak. Az általunk használt cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak, a felhasználókhoz közvetlenül nem köthetők. Tájékoztatjuk Önt, hogy bizonyos cookie-k azonnal telepítésre kerülnek, amint Ön a weboldalunkat megnyitja. A böngészőjét be tudja úgy állítani, hogy a cookie-k telepítéséről értesítést kapjon, és egyedileg dönthessen azok elfogadásáról vagy a cookie-k használatát bizonyos esetekben vagy általában megtilthatja.

5. FACEBOOK RETARGETING

A Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) felületén weboldalainkat Facebook plattformon hirdetjük. Ez úgy történik, hogy a weboldal felkerésekor a Facebook egy cookie-t küld, ami az álnevesített cookie-ID és az Ön által meglátogatott oldal alapján érdeklődésen alapuló reklámhirdetéseket tesz lehetővé. Facebook tagként a retargeting cookie-t az alábbi linken tudja deaktiválni: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Másik lehetőségként a böngészőjét is be tudja úgy állítani, hogy a cookie-k használatáról tájékoztatást kapjon és egyedileg dönthet azok elfogadásáról, vagy egyes esetekre vagy általában kizárhatja a cookie-k használatát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a cookie-kat nem fogadja el, az korlátozhatja weboldalunk egyes funkcóinak használatát.

6. KOMENNTELÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓKBAN:

6.1.Facebook-Plugin-ok: https://www.facebook.com/sparkkaposvar

Weboldalunkra beépítettük a Facebook közösségi oldal (Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) plugin-jeit. A Facebook-Plugin-eket a Facebook logóról vagy „like” („tetszik”) gombról ismeri fel oldalunkon. A Facebook plugin-ek áttekintését itt találja: http://developers.facebook.com/docs/plugins
Ha felkeresi oldalainkat, a plugin közvetlenül összekapcsolja a böngészőjét a Facebook szerverével. A Facebook így információt kap arról, hogy Ön az IP-címével felkereste oldalunkat. Ha a Facebook oldalára belép, és a Facebook like gombjára kattint, oldalaink tartalmait belinkelheti a Facebook profiljára. A facebook ennek alapján hozzárendeli az oldalunkon tett látogatást az Ön Facebook profiljához.
Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk a Facebook által továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Facebook általi felhasználásáról nem kapunk tájékoztatást.
További információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: http://de-de.facebook.com/policy.php

6.2.Instagram-Plugin-ek: https://www.instagram.com/sparkkaposvar
Weboldalunkon az Instagram on-line szolgáltató ún. közösségi plugin-jait („plugin-ok) használjuk, melyeket az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) üzemeltet. A plugin-oket instagram logó, pl. „Instagram-kamera” jelöli, a plugin-ok áttekintését és azok megjelenését itt találja: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Ha webmegjelenésünk valamelyik oldalát megnyitja, amelyik instagram plugin-t tartalmaz, böngészője közvetlenül kapcsolódik az instagram szervereihez. Ezzel a kapcsolódással az Instagram megkapja az információt, hogy az Ön böngészőjéből webes megjelenésünknek ezt az oldalát megnyitották, akkor is, ha Ön nem rendelkezik Instagram profillal vagy éppen nincs az Instagramra bejelentkezve. Ez az információ (az Ön IP címével együtt) az Ön böngészőjéből közvetlenül megküldésre kerül az Instagram USA-ban található szerverére, amely tárolja azt.

Az adatgyűjtés céljára, terjedelmére, az adatok Instagram általi további feldolgozására és használatára, valamint az ön ezzel kapcsolatos jogaira és a személyes adatainak védelmét érintő beállításokra vonatkozó információkat az Instagram adatvédelmi rendelkezéseiben találja:
https://help.instagram.com/155833707900388/.

Az Instagram plugin-ek letöltését böngészőjében Add-Ons segítségével általánosan is kikapcsolhatja, pl. a „NoScript” Skript-Blocker-rel: (http://noscript.net/).

7 .ADATFELDOLGOZÓ

A Társaság jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe: Spice Communications 1122 Budapets, Detrekő utca 12.

8.ÉRINTETTEK JOGAINAK AZ ÉRVÉNYESÍTÉSE

A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg:
8.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk).
Ezen joga alapján Ön jogosult az Ön személyére vonatkozóan, a Társaságunk által tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérni.
8.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk).
Ezen joga alapján Ön kérheti Társaságunktól, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre vagy a hiányos adatai kiegészítésre kerüljenek.

8.3.Az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk).
Ezen joga alapján kérheti Társaságunktól a személyes adatainak törlését az alábbi okokból:
– az adatkezelés céljából, amelyre tekintettel a személyes adatokat gyűjtöttük, ill. kezeltük, már nincs szükség,
– Ön az önkéntes hozzájárulását, amelyet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott meg, visszavonja,
– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre,
– jogellenes adatkezelés történt,
– a törlést uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése indokolja,
– a személye adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk).
Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

8.5.Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk).
Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek Ön továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.6. tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.7. Hozzájárulás visszavonásának a joga:
Amennyiben Ön az adatainak kezelésére vonatkozóan önkéntes hozzájáruló nyilatkozatot tet a GDPR (1) bekezdés a.) pontja alapján, azt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A leiratkozó linket a hírlevelek alján találja.

8.8. Panasz tételéhez való jog
Ha úgy látja, hogy adatainak kezelése adatvédelmi előírásokba ütközik vagy az Ön adatvédelmi jogai bármely módon sérültek, a felügyeleti hatságnál tehet panaszt:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +361 3911400
weboldal: www.naih.hu